Welkom

 

 

CURSUSREGLEMENT

  

 1. Zieke, loopse of drachtige honden op het terrein zijn niet toegestaan, tenzij het bestuur of de instructeur hiervoor toestemming heeft gegeven.

 2. Alle honden dienen met de gebruikelijke jaarlijkse cocktail te zijn ingeënt met daarnaast elk half jaar c.q. elk jaar een enting tegen kennelhoest.
  Niet ingeënte honden zijn eveneens niet op het terrein toegestaan.

 3. Op het terrein dienen de honden altijd te zijn aangelijnd, tenzij de instructeur anders bepaalt.

 4. Vóór de aanvang van de cursus dient de cursist de hond te hebben uitgelaten. Mocht de hond desondanks op of nabij het trainingsveld, de parkeerplaats of de toegangspaden zijn behoefte doen, dan dient de cursist dit op te ruimen.

 5. Indien er tussen honden een conflict ontstaat doordat:
  Een al- of niet aangelijnde hond uitvalt naar een andere al- of niet aangelijnde hond dan wel uitvalt naar een absoluut onder appèl staande niet aangelijnde hond, wordt de geleider van de uitvallende hond verantwoor­delijk gesteld voor het ontstane conflict.

 6. In het bijzonder van toepassing bij de behendigheidslessen, maar in voorkomend geval tevens van toepassing op alle lessen, geldt het volgende:

  Alleen honden, die in het betreffende lesuur aan de les deelnemen, mogen aan de binnenzijde van een nabij gelegen waarneembare veldafscheiding worden vastgezet en wel zodanig, dat andere honden er op een veilige afstand naast kunnen staan, zodat geen confrontaties en daardoor ook geen conflicten kunnen ontstaan. Indien geen waarneembare veldafscheiding aanwezig is, bepaalt de instructeur de plaats waar een veldafscheiding zou kunnen zijn. De ruimte dient zo efficiënt mogelijk te worden benut.

  Cursisten, die alleen willen kijken, dienen hun hond(en) elders afdoende te bevestigen. Ook honden, wier baas met een andere hond in dat uur lest, mogen niet bij een nabij gelegen veldafscheiding staan, tenzij beide honden op één plaats staan.

 7. Het is beslist niet toegestaan de hond aan een strakke lijn te laten “kennismaken” met- of laten kijken (staren) naar andere honden.

 8. Cursisten dienen Wettelijk Aansprakelijk te zijn verzekerd. In de polisvoorwaarden moet duidelijk tot uitdrukking komen dat het houden van huisdieren en eventuele daaruit voortvloeiende gevolgschade is mee­verzekerd. Cursisten zijn aansprakelijk voor de door hun hond(en) veroorzaakte schade. De vereniging kan zich hiertegen niet indekken.

 9. Cursisten dienen er voor zorg te dragen tijdig over de juiste door de instructeur voorgeschreven lesmaterialen te beschikken.

 10. Het bestuur en de trainersstaf zijn, ieder individueel of gezamenlijk , in geval van wangedrag of mishandeling jegens mens en/of dier, bevoegd betrokkene(n) de toegang tot het terrein te ontzeggen en zullen, indien hier­toe aanleiding bestaat, aangifte doen bij de plaatselijke politie.

 11. Bij eventuele verhindering tot het aanwezig zijn op een les dienen cursisten dit vooraf telefonisch of schrif­telijk te melden bij de instructeur of een plaatsvervanger en bij geen gehoor in te spreken in het antwoordapparaat.

 12. Indien meer dan vier keer een les is gemist zonder voorafgaande kennisgeving, heeft de trainer ten alle tijde het recht de cursist uit te sluiten van verdere deelname aan de cursus, waarbij beroep op restitutie van reeds betaalde cursusgelden is uitgesloten.

 13. De punten 11 en 12 gelden behoudens overmacht als in de wet genoemd.

 14. Cursisten, waarvan cursusgelden en/of verenigingsbijdragen niet vóór de 4e les van een cursusperiode zijn ontvangen, worden uitgesloten van deelname aan de cursus totdat aan de verplichting is voldaan.

 15. In geval van een “geschil”  kunnen cursisten hun bezwa(a)r(en) schriftelijk kenbaar maken aan het bestuur of een verzoek doen hun mening mondeling aan het bestuur te mogen toelichten.
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com